fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

אכפתיות לעומת אדישות


אדישות יוצרת מצבים לא אופטימליים.

 

אכפתיות פותרת מצבים לא אופטימליים.

 

בעסק, במשפחה, באופן אישי.

 

לפעמים אדם עסוק עד כדי כך שהוא הופך להיות אדיש כלפי תחומים שהוא ״לא מגיע אליהם״.

 

כתוצאה מכך, בתחומים האלה נוצרות בעיות.

 

אם ההתעלמות היא ארוכת טווח, הבעיות מחמירות.

 

אדם צריך לזהות תחומים שהוא אדיש לגביהם ולהיעשות אכפתי כלפיהם.

 

הבעיות ייפתרו.

 

בהערכה, אביב פז

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!