fbpx

New York - London - Paris - Berlin - Prague - Haifa - Tel Aviv - Riga - Moscow - Saint Petersburg

התכוונות

ניתן להגדיר התכוונות בתור משהו שמישהו רוצה לעשות. זהו רעיון שמישהו הולך להשיג משהו.

 

הדברים אינם מתרחשים מעצמם.

 

התכוונות היא זאת שגורמת לדברים להתרחש.

 

אדם ששומר את עיניו על המטרה, בסופו של דבר יגיע אליה.

 

בהערכה, אביב

 

גלה את הדרך היעילה
לשפר את המיינד שלך!

קבל מיד במייל את המדריך ליעילות המיינד!